Austin, Dallas, Houston

The Lone Star State

And, of course... San Antonio!

State Fair, Austin, Texas

John's Birthday at the Anatole, Dallas, Texas 1987

Our trip to Galveston, Texas, 1987

The Houston Space Center, Texas

Austin, Texas, 2007